Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

СЮЗО представи резултатите от проучване на потенциала за компостиране в Югозападните общини

Двудневната работна среща бе проведена по проект „Компостирай“.

 

Сдружение на Югозападните общини проведе работна среща по проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“. Активно участие взеха общински служители от двадесет и седемте целеви общини от Югозападна България и Югоизточна Македония.

 

Двудневната работна среща бе разделена условно на четири панела. В първия панел бе разгледан детайлно потенциала за компостиране на национално, регионално и местно ниво, като особено внимание бе обърнато на целевите общини. Във втория панел се обърна внимание на анализа разходи – ползи при подготовка на проекти на общинско ниво, като участниците проведоха практически обучения с български и македонски експерти и разработиха конкретни примери от общините. В третия модул беше представено социологическо проучване сред населението в трансграничен регион на Югозападна България, относно социалните нагласи на респондентите и финансовите ползи от процеса компостиране. В четвъртия модул беше представено същото проучване, но за общините от Югозизточна Македония.

Участниците, под ръководството на екипа на СЮЗО и с помощта на експерти, разработиха и примерни планове за действие на общинско ниво.  

 

Основните изводи и препоръки от работната среща са:

  • Въвеждането на разделно събиране сред обхванатите общини, на територията на които действат Регионални сдружения по управление на отпадъците, е предпоставка за въвеждане на компостиращи системи за тези територии.
  • Разработването и прилагането на Регионални планове за управление на отпадъците трябва да включва широка информационна кампания за местните общности, в която да бъдат разяснени ползите от дейностите по компостиране, така че по-голям процент от населението да се включи в него.
  • Пилотното изпълнение на проекти, които включват дейности по въвеждане на домашни компостиращи системи, могат да бъдат ползвани с постигнатите от тях резултати като добра практика, която да бъде мултиплицирана и сред други общини.
  • Положителните нагласи на местните общности са елемент, който трябва да бъде използван от местните институции при изпълнение на общи мерки и програми за опазване на околната среда, посредством дейности по компостиране;
  • Земеделските стопани, извършващи дейности и регистрирани в службите по Земеделие към Регионалните звена на Държавен фонд „Земделие“ могат да бъдат подпомагани целево с лични компостери, които да ползват за дейността си.
  • Възможностите, които предоставят Оперативните програми на общините, трябва да бъдат използвани като финансов инструмент за въвеждане на компостиращи инсталации и изграждане на екологосъобразна инфраструктура на територията на Регионалните сдружения по управление на отпадъците в Югозападна България.
  • Промяната на обществените нагласи в полза на дейности по компостиране е възможна посредством оповестяването на финансовите ползи от него в дългосрочен аспект.
„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.