Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

Заключителна пресконференция в Благоевград, България на проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“

Пресконференцията се проведе от  11.00 ч., в зала „Пара“, Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №1а, ет.8. На събитието Сдружение на Югозападните общини

представи резултатите от проектът „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.1 „Опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния регион“.

Г-жа Любица Томова – изпълнителен директор на СЮЗО коментира, че проектът е постигнал предварително поставените цели, а именно: да повишим обществения интерес към темите за опазване на околната среда; да популяризираме ползите от процеса на компостирането; да задълбочим сътрудничеството между хората и институциите от трансграничния регион за преодоляване на екологичните предизвикателства и да се научим как да превърнем органичните отпадъци в полезни органични торове.

Тя представи детайлно реализираните дейности, по-значимите от които са: снабдяване на 800 домакинства с компостери за домашна употреба; разработване на материали и провеждане на обучения за използването им; осъществяване на 27 общински информационни дни на домашното компостиране; проучване на потенциала и възможностите за компостиране в трансграничния регион; масирана информационна кампания за прилагане на процеса в домашни условия и намаляване на биоразградимите отпадъци и др. 

Проектът се реализира с подкрепата и активното участие на общините – членове на СЮЗО и общините от Югоизточна Македония.

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.