Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево в общ проект за проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци

Общ проект на петте общини, които ще се обслужват от РСУО – Благоевград предвижда да се проектира и изгради компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО.

 

Компостиращата инсталация е с капацитет-2516 т/г, а инсталацията за предварително третиране на БО е с капацитет-24117 т/г. Компостирането ще се извършва в открити клетки с навес, чрез автоматична система, където поддържането на условия, подходящи за правилното протичане на процеса на компостиране, е в по-малка зависимост от климата. Към системата за компостиране се предвижда аериране. Инсталацията за предварително третиране на БО включва оптимална комбинация между механизация, оборудване и ръчен труд. Технологичният процес включва механично сортиране и отделяне на рециклируемите фракции, както и стабилизиране на сортираните биоразградими отпадъци чрез контейнерно компостиране (с капацитет на стабилиз. модул до 3000 т/г) преди депониране. Местоположението на площадката, на която са предвидени да се изградят двете инсталации се намира в землищата на благоевградските села Бучино и Българчево.

Общата стойност на проекта е 11 945 990.08 лв.

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.