Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

Община Костинброд е водеща община в проектирането и изграждането на инсталации на обща стойност 17 399 308,80 лв.

На официална церемония, проведена на 04.06.2018 г., министъра на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на общините Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге от „Регионално сдружение за управление на отпадъци“ – регион Костинброд подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за проектиране и изграждане на четири инсталации за преработка на отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“.

Проектът е от регионално значение, тъй обхваща шест общини от Софийска област – община Костинброд, община Божурище, община Годеч, община Драгоман, община Сливница и община Своге. Броя на населението на територията на изпълнение на проекта е 63410 постоянни жители в общините от РСУО – Костинброд по данни на НСИ към 2017година, което представлява 27,40% от общото население на Софийска област.

Основната цел е намаляване на количествата на депонирания входящ отпадък на изграденото Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините в землището на с. Богьовци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелените отпадъци.

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002, по приоритетна ос 2 “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” и е на стойност 17 399 308,80 лева.


 

 

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.