Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

10 млн.лв. инвестиция в за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Петрич

Стойността на проекта е 10 313 535, 20 лева с ДДС. Министерството отправи покана към 118 общини покрити от 26 регионални депа да кандидатстват за изграждане на подобни инсталации с финансиране от Оперативна програма „Околна среда”.

Община Петрич подготви и защити успешно своя проект, подписа сред първите три.
Относно значимостта на тези инсталации, кметът Димитър Бръчков разясни, че от таксата битови отпадъци, която заплаща всяко юридическо и физическо лице се отделят по 40 лв на тон, които отиват към РИОСВ. „По Закона за отпадъците всяка община, която няма компостираща инсталация и такава за предварително третиране ще заплаща по 95 лв /тон такса, т.е. имаме почти двойно и повече увеличение. Това значи, че ако не успеехме да защитим проекта си за компостираща инсталация, щяхме да бъдем принудени да увеличим такса битови отпадъци двойно и повече”, поясни кметът. Допълни, че към момента годишно Община Петрич внася такса към РИОСВ в размер на около 700 хил лв. , а от 2020 г. същата ще бъде 1,500 млн лв. , ако няма компостираща инсталация. Инсталациите за компостиране и предварителна обработка на битовите отпадъци към депото на община Петрич ще обслужват над 49 700 жители.

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.