Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот - МК

Продолжува собирањето на биоразградливи отпадоци во компостерите во Југоисточниот плански регион

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" уште во 2017 година додели 400 компостери на жителите од 10те општини од Југоисточниот регион на Република Северна Македонија во коj спаѓаат општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица.

 

Во комуникација со луѓето кои добија компостери може да се заклучи дека овие канти за биоразградлив отпад сеуште се користат и се произведува квалитетен компост кој се применува за ѓубрење на почвата на нивите и дворовите со цел да се добие квалитетна почва и здрави растителни производи.

Се надеваме дека овој проект ќе послужи како позитивен пример и понатаму сите ќе работат во насока на здрава животна средина, намалување на отпадот преку негова селекција и разградување, природно наѓубрување на почвата со цел квалитетно и здраво земјоделско производство.

„Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“
Проектот е финансиран од Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија" 2014 - 2020
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Веб страната е кофинансирана од ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Интеррег - ИПА Р. Бугарија – Р. Македонија CCI 2014TC16I5CB006.
Оваа страница е создадена со помош на Европската Унија. За содржината на публикациите се целосно одговорни партнерите - Асоцијацијата на Југозападни општини, Бугарија и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“ со референтен број CB006.1.11.013 и на никаков начин не може да се претпоставува дека содржината ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.